Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit is de gebruikersovereenkomst van Klusopmaat. Deze overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het gebruik van de diensten die u worden aangeboden door Klusopmaat.

Klusopmaat heeft het recht deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door middel van het plaatsen van een nieuwe, aangepaste overeenkomst op onze website. Wijzigingen treden direct na bekendmaking, of op een ander tijdstip als in de bekendmaking vermeld, in werking. Van deze overeenkomst kan niet worden afgeweken, behalve wanneer dit schriftelijk gebeurt en een nieuwe overeenkomst werd ondertekend door uzelf alsmede Klusopmaat.

 

1. Begrippen

Klusopmaat heeft twee soorten gebruikers: opdrachtgevers, ook genoemd opdrachtplaatsers en opdrachtnemers, ook genoemd bedrijven. Beide kunnen worden aangeduid als gebruiker, indien de context duidelijk maakt om welk soort gebruiker het gaat.

Bedrijven kunnen reageren op opdrachten. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden: een bericht of een offerte. Beide worden beschouwd en aangeduid als een reactie op een opdracht.

Een aanvraag die op Klusopmaat.nl wordt geplaatst wordt pas daadwerkelijk opdracht zodra de plaatser akkoord gaat met een reactie van een van de bedrijven die hebben gereageerd op de aanvraag. Desalniettemin wordt een aanvraag veelal aangeduid als opdracht en de plaatser ervan als opdrachtgever.

Er bestaat geen formele scheiding tussen Klusopmaat en Klusopmaat.nl. Klusopmaat wordt doorgaans gebruikt voor de organisatie, Klusopmaat.nl voor het online platform. Klusopmaat.nl is derhalve onderdeel van Klusopmaat.

 

2. Voorwaarden van het gebruik van Klusopmaat

Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen dan wel rechtspersonen van wie het account tijdelijk dan wel definitief werd geblokkeerd. Indien u niet voldoet of wenst te voldoen aan de voorwaarden van Klusopmaat, maak er dan geen gebruik van. Uw Klusopmaat gebruikersnummer is niet overdraagbaar. Klusopmaat behoudt zich het recht voor gebruikers te weigeren of te blokkeren voor wat betreft het gebruik van haar dienstverlening, zonder nadere opgave van reden(en).

 

3. Vergoeding en diensten

3.1 Plaatsen van een opdracht

Inschrijven bij Klusopmaat en het plaatsen van opdrachten is gratis mogelijk voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Zij kunnen gratis aanvragen plaatsen met als doel het vinden van een bedrijf voor het uitvoeren van werkzaamheden aan huis en/of tuin.

3.2 Reageren op een opdracht

Bedrijven met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een goedgekeurd klusopmaat account kunnen reageren op de via Klusopmaat aangeboden opdrachten. Bedrijven kunnen reageren op een opdracht door tegoed aan te schaffen genaamd maatjes. De kosten van het reageren op een opdracht wordt per opdracht op www.Klusopmaat.nl vermeld. Klusopmaat behoudt zich het recht voor de beschikbare tarieven op enig moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden direct van kracht voor alle inschrijvers.

 

4. Tarieven en betaling

Klusopmaat behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen. Dergelijke wijzigingen treden in werking na bekendmaking ervan op onze website en/of per emailbericht. Facturen worden door Klusopmaat bij elke aankoop verstuurd per email, in de vorm van een pdf-bestand. Voor uw administratie kunt u de factuur afdrukken. Het toesturen van papieren facturen per normale post is uit kostenoverweging niet mogelijk. Tenzij anders omschreven, worden alle kosten aangeduid in Euro. U blijft als cliënt zelf verantwoordelijk voor het betalen van de kosten die zijn verbonden aan het gebruik van onze diensten en onze website. De door u aan Klusopmaat verschuldigde bedragen worden door vooruitbetaling door u voldaan. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen die zijn opgelegd door de staat der Nederlanden of van welke staat waaronder u ressorteert dan ook.

5. Zaken doen via Klusopmaat

Klusopmaat biedt particuliere en zakelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers (bedrijven) de mogelijkheid met elkaar in contact te komen en een overeenkomst te sluiten. Klusopmaat biedt partijen de mogelijkheid opdrachten openbaar aan te besteden. Klusopmaat bemiddelt niet op inhoudelijke wijze en kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop partijen invulling geven aan hun rechten en plichten over en weer. Klusopmaat is derhalve uitsluitend te beschouwen als een platform. Het reageren op een aanvraag mag uitsluitend plaatsvinden door bedrijven met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Klusopmaat is niet aansprakelijk voor de geleverde diensten of producten welke door partijen die van Klusopmaat gebruik maken worden geleverd en aanvaard. Het is voor Klusopmaat niet mogelijk de opgegeven identiteit van elke gebruiker te controleren. Om die reden hebben wij een verplicht criterium binnen het invulformulier gesteld voor de opdrachtnemers: het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KvK nr.). Klusopmaat behoudt zich het recht voor om deelnemers die, naar oordeel van Klusopmaat, frauduleus of anderszins onbehoorlijk handelen de toegang tot Klusopmaat.nl te ontzeggen. Eventuele geschillen dienen te worden opgelost op zodanige wijze dat de goede naam van Klusopmaat niet in het geding komt. U vrijwaart Klusopmaat van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen. Het is mogelijk dat u input van een andere gebruiker onnauwkeurig of zelfs beledigend, schadelijk of bedrieglijk vindt. Wij verzoeken u voorzichtig te zijn, uw gezond verstand te gebruiken en veilig zaken te doen wanneer u gebruik maakt van Klusopmaat.

 

6. Plaatsen en zoeken van opdrachten, reageren en het sluiten van deals

U dient wettelijk handelingsbevoegd en -bekwaam te zijn om gebruik te maken van de door Klusopmaat aangeboden dienstverlening.

6.1 Accepteren voorwaarden

Door het inschrijven van uzelf dan wel uw onderneming bij Klusopmaat en/of het plaatsen van een opdracht op Klusopmaat dan wel te reageren op een opdracht stemt u onvoorwaardelijk en zonder het stellen van enig voorbehoud in met de voorwaarden van Klusopmaat. Tevens verklaart u zich onvoorwaardelijk en volledig te houden aan de van toepassing zijnde wetgeving. Het uitbrengen van een offerte wordt beschouwd als een reactie op een opdracht.

6.2 Selectie en status van een offerte

De plaatser van de opdracht is niet verplicht zaken te doen met het bedrijf dat de laagste offerte uitbrengt of welk ander bedrijf dat reageert op zijn/haar opdracht dan ook. Hij/zij houdt het recht zelf een selectie toe te passen met wie en of hij/zij zaken wil doen. Een offerte op Klusopmaat heeft dezelfde juridische status als een offerte in het traditionele handelsverkeer. De overeenkomst is bindend wanneer de plaatser van de opdracht een offerte accepteert. Bedrijven dienen zich te overtuigen van de omtrent de opdracht gegeven informatie, alvorens een offerte uit te brengen. Een offerte is onomkeerbaar, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever zijn/haar opdracht wezenlijk verandert of wanneer een evidente fout werd gemaakt in de omschrijving van de opdracht.

6.3 Looptijd van de opdracht

Een geplaatste opdracht staat standaard 72 uur open voor reacties. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid deze te verwijderen onder opgave van reden. Een opdracht kan door Klusopmaat worden verwijderd, indien deze strijdig is met de doelstellingen van Klusopmaat, een onvoldoende duidelijke omschrijving heeft of wanneer deze in strijd is met de plaatselijk van toepassing zijnde wetgeving. Wanneer Klusopmaat uw geplaatste opdracht verwijdert wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

6.4 Niet conforme advertenties

Klusopmaat is een platform dat is bedoeld voor het plaatsen van opdrachten tot dienstverlening in de op Klusopmaat weergegeven categorieën. Het plaatsen van promotionele advertenties, opdrachten die niet stroken met de doelstellingen van Klusopmaat of anderszins een goede gang van zaken op Klusopmaat hinderen is niet toegestaan. Dergelijke opdrachten kunnen door Klusopmaat zonder nader bericht worden verwijderd. Inhoudelijke beoordeling en acceptatie van geplaatste opdrachten berust uitsluitend bij Klusopmaat. 

6.5 Blokkeren account

Ter bescherming van Klusopmaat en haar cliënten behoudt Klusopmaat zich het recht voor gebruikersaccounts (tijdelijk dan wel definitief) te blokkeren. Klusopmaat is hiervoor geen verantwoording aan betrokkene(n) verschuldigd. Bij een blokkade vervallen alle opdrachten en reacties behorende bij het betreffende gebruikersnummer. Klusopmaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de blokkade. Eventuele achterstallige abonnements- of andere kosten die zijn ontstaan tot aan het moment van blokkade blijven verschuldigd. Blokkade van een account geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde kosten.

 

7. Uitvoering van de opdracht

De via Klusopmaat verkregen opdracht dient door het bedrijf dat door opdrachtgever is geselecteerd zelf te worden uitgevoerd. Bepalend is hierbij het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de opdrachtnemer. Het doorspelen van de opdracht aan een ander bedrijf, al dan niet ingeschreven bij Klusopmaat, is niet toegestaan. Deze bepaling houdt tevens in dat de opdrachtnemer zelf alle verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van de opdracht. Het doorspelen en/of verhandelen van opdrachten die via Klusopmaat worden aangeboden aan andere entiteiten is niet toegestaan.

8. Fraude

Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan Klusopmaat uw account voor onbepaalde tijd blokkeren als wij u ervan verdenken dat u zich bezighoudt met een frauduleuze activiteit op onze site, activiteiten die de goede gang van zaken op Klusopmaat hinderen of de regels zoals die door Klusopmaat zijn bepaald frustreren en/of overtreden. Klusopmaat behoudt zich het recht voor om personen en/of bedrijven bij verdenking van frauduleuze activiteiten openbaar te maken op www.Klusopmaat.nl. Dit uitsluitend om de kwaliteit van onze site te kunnen waarborgen en om zowel opdrachtgever als opdrachtnemer te beschermen tegen malafide praktijken.

 

9. Spam

Berichten via Klusopmaat die inhoudelijk geen directe betrekking hebben op de opdracht, maar primair bedoeld zijn om reclame te maken voor, dan wel de aandacht te vestigen op het eigen bedrijf, worden gekwalificeerd als spam. Het versturen van spam via Klusopmaat is niet toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan het versturen

van spam kunnen door Klusopmaat worden geblokkeerd.

 

10. Uw input

Onder ‘Uw input’ wordt verstaan: alle informatie die u aan ons of aan andere gebruikers verschaft bij het gebruik van Klusopmaat.nl. U alleen bent verantwoordelijk voor ‘Uw input’. Voor ‘Uw input’ of enige door u geplaatste informatie op Klusopmaat.nl gelden de volgende voorwaarden en regels:

De informatie

dient strikt conform de waarheid te zijn en niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend;

mag niet frauduleus zijn;

mag niet leiden tot frauduleuze overeenkomsten zijn of de verkoop inhouden van frauduleuze diensten;

mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;

mag geen geldende wet(ten) of andere regelgeving overtreden;

mag niet eerrovend, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig lasterlijk zijn;

mag niet obsceen zijn of kinderpornografie bevatten;

mag niets bevatten dat een systeem, data of persoonlijke gegevens kan beschadigen, deze nadelig kan beïnvloeden, clandestien onderscheppen of ontzetten;

mag geen aansprakelijkheid voor Klusopmaat teweegbrengen of verlies veroorzaken;

mag niet verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die verboden zijn bij overeenkomst.

Verder mag u geen enkel object of dienst opnemen op onze site (of direct dan wel indirect enige transactie voltooien via Klusopmaat) dat, op welke wijze dan ook, zou leiden tot het schenden door ons van enige toepasselijke wet of andere regelgeving.

 

11. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Klusopmaat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct dan wel indirect in meer of in mindere mate verband houdt met het gebruik van onze dienstverlening, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

 

12. Bescherming

U verbindt zich ertoe Klusopmaat en alle daarbij betrokken natuurlijke en rechtspersonen schadeloos te stellen en te beschermen tegen gelijk welke aanspraak of vordering, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en andere te maken gerechtelijke kosten, voor zover deze door Klusopmaat dienen te worden gemaakt ten gevolge van het gebruik door u of door aan u gelieerde partijen van onze dienstverlening.